کارخانه خرد کردن موبایل در نقشه فرانسه فرانسه ایتالیا