هنگامی که فرآیند غربالگری در ذغال سنگ خام انجام می شود