استخراج معادن سنگ آهن دونالالای جونیور جای خالی استخراج مأموریت در nmdc